Kunstforeningen for DSB og Banedanmark m.fl.

Her kan du se alt om udstillinger, arrangementer og indkøbte værker samt finde generel information om foreningen.

Vedtægter

§ 1. Formål

Kunstforeningen for DSB og Banedanmark m.fl., der er stiftet den 14.04.1977, har til formål at udbrede forståelsen og glæden over kunst og kunsthåndværk ved:

 1. afholdelse af udstillinger på arbejdspladsen.
 2. anskaffelse af kunstværker, der fordeles blandt medlemmerne ved en årlig stedfindende bortlodning,
 3. at være formidler mellem kunstnerne og medlemmerne, såfremt disse ønsker at købe et kunstværk,
 4. at iværksætte andre aktiviteter i naturlig tilknytning til den bildende kunst.

§ 2. Medlemsforhold

Stk. 1. Optagelse

Som medlem optages enhver, der er beskæftiget i DSB og Banedanmark samt – efter bestyrelsens skøn – i en organisation, der har historisk eller anden nær tilknytning hertil, i det følgende kaldet DSB.

Stk. 2. Udtrædelse

 1. Medlemskab ophører ved udgangen af det kalenderår, hvor et medlem fratræder sin stilling i DSB.
  Et medlem, der fratræder på grund af alder eller svagelighed, har ret til at forblive medlem af foreningen.
 2. Udmeldelse kan ske med en måneds varsel ved skriftlig henvendelse til kassereren.
 3. Ved udtrædelse fortabes retten til at deltage i næstfølgende bortlodning af kunstværker, med mindre den pågældende har betalt kontingent indtil udløbet af det regnskabsår, hvori udtrædelsen finder sted.

Stk. 3. Kontingent

 1. Generalforsamlingen træffer beslutning om størrelsen af det månedlige kontingent, der – i det omfang DSB er indstillet på det – trækkes i forbindelse med den månedlige lønudbetaling. Ellers opkræves kontingentet for indtil 4 måneder ad gangen ved udsendelse af giroindbetalingskort, normalt i februar, juni og oktober måned.
 2. Evt. kontingentrestance på bortlodningstidspunktet medfører fortabelse af retten til at deltage i lodtrækningen.
 3. Tilbagebetaling af kontingent finder ikke sted.

§ 3. Generalforsamling

Stk. 1.

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. På denne aflægger formanden beretning, kassereren fremlægger regnskab, og der foretages nyvalg.

Stk. 3.

Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når bestyrelsen beslutter det, eller når 10 medlemmer overfor bestyrelsen skriftligt stiller motiveret forlangende herom. En af medlemmerne begæret generalforsamling skal indkaldes inden 20 dage efter modtagelsen af begæringen.

Stk. 4.

Indkaldelse til generalforsamling, ordinær, som ekstraordinær, skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være skriftligt motiveret og indsendt til bestyrelsen senest 1. marts.

Stk. 5.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.

Stk. 6.

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Hvor intet andet er foreskrevet, afgøres beslutninger og vedtagelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed ved afstemningen om et forslag, anses det som forkastet.

Stk. 7.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen affattes et kort referat, der indføres i forhandlingsprotokollen.

Stk. 8.

Er ikke mindst 2/3 af foreningens medlemmer tilstede på en generalforsamling, hvor et forslag, som kræver kvalificeret majoritet, skal afgøres, skal der snarest indkaldes til ny generalforsamling, hvor forslaget uden hensyn til antallet af tilstedeværende medlemmer er vedtaget, når den nødvendige majoritet blandt de fremmødte stemmer for forslaget.

§ 4. Bestyrelsen

Stk. 1.

Foreningens formand vælges på den ordinære generalforsamling for en toårig periode.

Stk. 2.

Bestyrelsen består desuden af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert ulige år vælges 4 og hvert lige år 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3.

Endvidere vælges hvert år to suppleanter for et år ad gangen.

Stk. 4.

På ordinære generalforsamlinger er således 4 hhv. 3 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter på valg hvert år, mens der vælges formand hvert andet år. Genvalg er muligt.

Stk. 5.

For hvert bestyrelsesmedlem eller suppleant, der skal vælges, har de fremmødte stemmeberettigede medlemmer en stemme. Der kan kun afgives en stemme pr. kandidat.

Stk. 6.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 7.

Bestyrelsen holder møde så ofte, formanden eller to bestyrelsesmedlemmer indkalder hertil.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Stk. 8.

Til at forpligte foreningen kræves underskrift af formanden og kassereren.

§ 5. Regnskab og revision

Stk. 1.

Foreningens regnskabsår løber fra 01. januar til 31. december.

Stk. 2.

Foreningens regnskab revideres af en på den ordinære generalforsamsamling valgt revisor. Samtidig med valg af revisor vælges en revisorsuppleant.

§ 6. Bortlodning

Stk. 1.

Bestyrelsen indkøber de kunstværker, der i henhold til § 1 b) skal fordeles ved bortlodning. For at et kunstværk kan indkøbes kræves, at mindst 3 bestyrelsesmedlemmer stemmer for købet.

Stk. 2.

Bortlodningen foretages hvert år inden udgangen af april måned – normalt umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. For at kunne deltage i lodtrækningen kræves medlemskab fra mindst den 1. juli i det foregående år. Ethvert medlem deltager med et, to eller tre lodder, et for hvert medlemsår (regnskabsår) hvor den pågældende ikke har fået gevinst. Der kan højst opnås tre lodder uanset antallet af medlemsår, men der kan kun opnås en gevinst pr. bortlodning og med den begrænsning, der er nævnt i stk. 3. En vinder ved et års bortlodning begynder forfra med et lod ved næste års bortlodning.

Stk. 3.

Bortlodningen gælder rækkefølgen, i hvilken kunstværker kan udvælges. Kunstværkerne kan efter bestyrelsens skøn være opdelt i en A og en B gruppe. Har en vinder valgt et kunstværk i A gruppen, kan den pågældende ikke i de to nærmest følgende år vælge et kunstværk i gruppe A.
Bestyrelsen sørger for en praktisk tilrettelæggelse af udvælgelsen, der skal tilstræbes afsluttet senest fire uger efter bortlodningen.

Stk. 4.

Kunstværker, der ikke er afhentet senest et halvt år efter bortlodningen, tilfalder foreningen efter et skriftligt varsel på fire uger.

§ 7. Vedtægtsændringer

Til ændring af foreningens vedtægter kræves, at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for ændringsforslaget, jf. § 3, stk. 8.

§ 8. Opløsning

Stk. 1.

Til foreningens opløsning kræves, at 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for, jf. § 3, stk. 8.

Stk. 2.

Besluttes opløsning, anvendes foreningens resterende midler til bortlodning af kunstværker. Denne bortlodning foretages mellem de medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14.04.1977 og senest ændret på ekstraordinær generalforsamling den 22.05.2008.

%d bloggers like this: